Oni III : Kuro no Hakaishin Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B