Bastard!! - Ankoku no Hakai-shin Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/ModeZ = a

X = b

A = x

S = yD = l

C = rBastard!! - Ankoku no Hakai-shin game