Mahjong Hanjouki (Japan) Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/ModeZ = a

X = b

A = x

S = yD = l

C = rMahjong Hanjouki (Japan) gameMahjong game developed by Nichibutsu in 1995.