Sengoku Kakumei Gaiden (J)(Mugs) Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

D = r

C = l