Gambler Jiko Chuushinha – Katayama Masayuki no Mahjong Doujou Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

C = C

A = X

S = Y

D = Z