Shi Jie Zhi Bang Zheng Ba Zhan – World Pro Baseball 94 Game

= Directions

 enter ↵  = Start

 Space  = Select/Mode


Z = A

X = B

C = C

A = X

S = Y

D = Z